Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Kateřina Drápelová, se sídlem Brno - Žabovřesky, Tábor 2174/33, PSČ 616 00, IČ 68653671, zapsané v živnostenském rejstříku města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, č.j.: MMB/370200/2018 a kupujícího (zákazník, spotřebitel) pro nákup v internetovém obchodě pod adresou: www.4youfashion.cz. Prodávající nabízí v internetovém obchodě následující sortiment zboží: oblečení, bižuterie, módní a oděvní doplňky. 

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní. 

Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

Pokud je v těchto podmínkách použit pojem věc, rozumí se tím zboží, které je předmětem kupní smlouvy. 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. 

Cena zboží, kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. 

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího i tehdy, když mu prodávající umožnil věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme. 

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb. Ceny, za které prodávající prodává zboží, jsou aktuálně uvedeny na webových stránkách prodávajícího včetně DPH. V ceně jsou obsaženy veškeré poplatky vztahující se k prodávanému zboží a balné, jenž jsou rovněž uvedeny včetně DPH. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží. 

Platnou je ta cena zboží, která byla na webových stránkách prodávajícího zveřejněna v den zaslání objednávky kupujícím. Zboží dodává prodávající kupujícímu prostřednictvím pošty. Cena dodání se řídí zemí dodání a hmotností či velikostí balíku. Pro výpočet hmotnosti balíku se vychází z evidenční hmotnosti zboží a koeficientu objemové hmotnosti. K celkové hmotnosti se přičítá smluvní hmotnost obalu. Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá. 

Přehled o výši poštovného se nachází na webových stránkách prodávajícího. Není-li s kupujícím sjednáno jinak, prodávající nepožaduje uhrazení zálohy na kupní cenu zboží. Cenu zboží uhradí kupující prodávajícímu takto: 

- prostřednictvím doručovatele zásilky zboží – při doručení na dobírku, 

- k vyúčtování fakturou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 

- osobně v provozovně prodávajícího. 

Daňový doklad obdrží kupující po uskutečnění objednávky společně se zbožím. 

Volba způsobu úhrady kupní ceny včetně nákladů na jeho doručení přísluší prodávajícímu. 

Prodávající neuzavírá s kupujícími smlouvy na opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou. 

Kupující předkládá prodávajícímu objednávku na zboží na formuláři vystaveném na stránkách internetového obchodu tak, že zašle vyplněný objednávkový formulář na adresu: www.4youfashion.cz. Doručená vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího za přijatou potvrzovacím e-mailem zaslaným nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od doručení objednávky. Takto vzniklou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy 

Nabízené zboží platí do vyprodání zásob bez omezení. 

Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.). 

Prodávající odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době kdy věc převzal: 

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající uvedl v nabídce či v reklamě popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci, 

- se věc hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se věc používá, 

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Pokud se vada na věci projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

U spotřebního zboží je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká: 

- zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, 

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí kupujícím, 

- vyplývá-li to z povahy věci. 

Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na kupujícího-spotřebitele, nikoliv na kupujícího-podnikatele. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání věci kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetí věci věděl, že věc má vadu, nebo tuto vadu sám způsobil. 

a) právo kupujícího při podstatném porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo: 

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pak lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady: 

- na odstranění vady opravou věci, 

- na přiměřenou slevu z kupní ceny, 

- odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující následně změnit bez souhlasu prodávajícího. Toto neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že je neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. 

Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy (viz dále). 

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže. 

b) právo kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy 

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 

Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. 

Právo na dodání nové věci nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i od smlouvy odstoupit. 

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. 

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese provozovny: 4youfashion, Ing. Kateřina Drápelová, Staňkova 20, 612 00 Brno. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy se o reklamaci prodávající dozvěděl. 

O reklamaci rozhoduje prodávající ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Tato doba se prodlužuje přiměřeně v případě, kdy prodávající předává věc k odbornému posouzení vady. 

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly. 

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů, které na uplatnění práva z vad vynaložil. Současně nemá prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv. 

Spotřebitel bude písemně vyrozuměn o způsobu a lhůtě, ve které prodávající potvrdil, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil. Po odeslání reklamace bude spotřebitel/kupující telefonicky nebo elektronicky kontaktován o vyrozumění reklamace. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí. Tato lhůta běží: - jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží, 

- jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží, 

- jde-li o kupní smlouvu, je pravidelně opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto podmínek, a je přístupný na internetových stránkách prodávajícího. 

Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit: 

- vyplněním formuláře  oznámení o odstoupení od smlouvy

- emailem na adresu: eshop@4yf.cz

Pokud bude odstoupení od smlouvy zasláno na email, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí tohoto písemného odstoupení od kupní smlouvy. 

Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů je počítána ode dne převzetí zboží. 

Nepřevzetí zboží kupujícím je považováno za odstoupení od kupní smlouvy. 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá na své náklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy nabyl. 

Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy není společnost povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal. 

V případě, že z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, nezpůsobil-li spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí spotřebitel prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu od výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

Neoznámí-li spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. 

Objednávku lze stornovat do doby, než se přesune do stavu „Odeslaná“. Storno objednávky provede kupující telefonicky na čísle +420 777 586 294  nebo e-mailem: eshop@4yf.cz 
. Pokud je objednávka ve stavu „Odeslaná“, je již předána přepravci k doručení. V této fázi kupující kontaktuje telefon +420 777 586 294, kde bude informován o následném postupu. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz
Web mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: adr.coi.cz
Web Česká obchodní inspekce: www.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Termíny dodání zboží

Objednávky vyřizuje prodávající obvykle do 2 pracovních dnů. Zboží je doručeno kupujícímu do ČR zpravidla následující pracovní den od podání zásilky. Doba doručení je individuální a podrobnější informace je možno získat přímo u doručovatelů. 

Zásilky vrácené z důvodu spočívajícího na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další poštovné. 

Závěrečná ustanovení Kupující je povinen při dodání zboží zkontrolovat stav přejímané zásilky. Podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (je např. poškozená, neúplná). Pokud kupující takovou zásilku převezme, je nezbytné, aby stav zásilky a rozsah jejího poškození popsal v předávacím protokolu přepravce. Kupující bere na vědomí, že je povinen stav neúplné nebo poškozené zásilky oznámit prodávajícímu na jeho emailové adrese: eshop@4yf.cz, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. 

Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou odkazy v podmínkách uvedené. 

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky ruší dříve účinné obchodní podmínky. 

Platnost obchodních podmínek od 9.10.2018.

oznámení o odstoupení od smlouvy